Sheth Dosabhai Framji Karaka

Sheth Dosabhai Framji Karaka (1829-1902)

Unknown British artist
circa 1880

Tinted lithographs
11.8 x 9.8 in. (30 x 25 cms)